Cumartesi , Nisan 20 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / MaviKalem Danışmanlık Hizmet Satın Alımı Teklif Çağrısıdır!

MaviKalem Danışmanlık Hizmet Satın Alımı Teklif Çağrısıdır!

MAVİKALEM

Danışmanlık Hizmet Satın Alımı Teklif Çağrısıdır!

Tarih / Date 1.12.2022

Kapanış Tarihi / Closure Date: 29.12.2022 Saat / Hour  17:30

*İş bu Teklif Çağrısı beş  (7) sayfa çağrı metni ve3 (üç) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in seven  (7) page call for proposal text and 3 appendices.

 

Ekler:

İndirmek için tıklayınız – Click to download

a) Yasal danışman teklif formu

b) Mali Müşavir hizmet alımı teklif formu

c) Süpervizör hizmet alımı teklif formu

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

 

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem Derneği, ‘’Kadın Danışma Merkezi ve Yerel STK’lara Mentorluk Projesi’’ ve ‘’Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti önleme müdahala ve Çoçuk Koruma Güçlendirme Projesi’’  kapsamında yasal danışmanlık,-,Mali Müşavirlik ve  Süpervizyon hizmet alımları teklif çağrısıdır.

 

 

 

 

 

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı danışmanları teklif vermeleri için davet  etmektedir.

 

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;

 

a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

 

c) E-Posta / E-Mail

 

 

:

 

 

satinalma@mavikalem.org

 

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;
 

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:a.

KIRTASİYE MALZEMELERİ  SATIN ALIMI; /                    PURCHASING STATIONERY MATERIALS;

 

A)    Yasal danışmanlık hizmet satın alımı işidir.

Aranan uzmanlık: Avukat,Arabulucu

 

GIZ tarafından desteklenen ”Kadın Danışma Merkezi ve Yerel STKlara Mentörlük Projesi ” kapsamında

Yasal danışmandan aylık olarak aşağıdaki hizmetler alınacaktır;

GIZ tarafından desteklenen ”Kadın Danışma Merkezi ve Yerel STKlara Mentörlük Projesi ” kapsamında Yasal danışmandan aylık olarak aşağıdaki hizmetler alınacaktır;                                      1.Proje hedeflerine göre işbirliği yapılacak kamu kurumlarıyla yasal çerçeve ve işbirliği protokolleriyle  ilgili danışmanlık hizmeti                                                                            2. Proje personel ,danışman ve gönüllüleriyle yapılacak sözleşmelerin yasal çerçeveye uygunluğu ,yükümlülükleriyle ilgili danışmanlık hizmeti                  3. Projenin operasyon süreçleri  ile igili yasal çerçevenin ve sorumlulukların takibi               4. Projeninaçılış kapanış süreçlerinde   ; Proje kapsamında satın alımı yapılan sözleşmeleri ve sözleşme bitiş işlemlerinde danışmanlık hizmeti

Hizmet süresi 10 aydır.   

b.UNHCR  tarafından desteklenen ”Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Müdahale ve Çocuk Koruma Güçlendirme Projesi ” kapsamında Yasal danışmandan aylık olarak aşağıdaki hizmetler alınacaktır;

Hizmet süresi 12 aydır                             

1.Proje hedeflerine göre işbirliği yapılacak kamu kurumlarıyla yasal çerçeve ve işbirliği protokolleriyle  ilgili danışmanlık hizmeti                                                                            2. Proje personel ,danışman ve gönüllüleriyle yapılacak sözleşmelerin yasal çerçeveye uygunluğu ,yükümlülükleriyle ilgili danışmanlık hizmeti                  3. Projenin operasyon süreçleri  ile igili yasal çerçevenin ve sorumlulukların takibi               4. Projeninaçılış kapanış süreçlerinde   ; Proje kapsamında satın alımı yapılan sözleşmeleri ve sözleşme bitiş işlemlerinde danışmanlık hizmeti

B) Mali Müşavirlik Hizmet alımı

Aranan Özellik: Mali Müşavirlik

GIZ Tarafından desteklenen projemiz kapsamında; Mali Müşavirden aşağıdaki hizmetler alınacaktır.

Bilanço Hesabına Göre Defter Tutma, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlanması, Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanması, Aylık KDV ve Muhtasar Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması, SGK İşlemleri, Personel Aylık Bordro İşlemlerinin Takibi, Uyuşmazlık ve Uzlaşma İşlemleri ile Danışmanlık Hizmetleri her türlü hukuki bağlayıcılığı olan karar ve uygulamalar, denetimler sırasında danışmanlık hizmetleri, mali kayıtların ve defterlerin denetlenmesi ve hukuka uygun ve sağlıklı işleyişinin sağlanması, muhasebe ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin izlenmesi, kurumun bilgilendirilmesi, kurum uygulamalarının bunlara uygunluğunun sağlanmasıdır.    (Hizmet dönemi 1.1.2023-31 .10.2023 dönemini kapsayacak olup aylık net tutarın yazılması gerekmektedir)

C)Psikolojik süpervizyon hizmeti

Aranan nitelik: Psikiyatrist

Alınacak hizmetler

a-     GIZ tarafından desteklenen ”Kadın Danışma Merkezi ve Yerel STKlara Mentörlük Projesi ” kapsamında  yararlanıcı ile birebir çalışma yürüten tüm  proje ekibi çalışanlarına  (sosyal çalışmacı,kolaylaştırıcı,tercüman vb.) iyilik hallerini güçlendirici psikolojik süpervizyon uygulanması için ,ihtiyaç durumunda dış bir medikal uzmana yönlendirilmesi hizmetini kapsamaktadır. Her seans 60 dakika olup uzman pskiyatrist tarafından uygulanacaktır

Toplam 12 seans

b-     UNHCR  tarafından desteklenen ”Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Müdahale ve Çocuk Koruma Güçlendirme Projesi ” kapsamında yararlanıcı ile birebir çalışma yürüten  proje ekibi çalışanlarına  (sosyal çalışmacı,saha ,vaka çalışanları,kolaylaştırıcı,tercüman vb.) iyilik hallerini güçlendirici psikolojik süpervizyon uygulanması için ,ihtiyaç durumunda dış bir medikal uzmana yönlendirilmesi hizmetini kapsamaktadır. Her seans 60 dakika olup uzman pskiyatris tarafından uygulanacaktır

Toplam 8 seans

 

 

 
 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31  Cibali /Fatih-İstanbul

 

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

 

·       Teklif vermek için son tarih: 29.12.2022  (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren danışmanlar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       İlgili danışmanlık hizmetine Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (ek a,b,c) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

 

·       Last Date for Proposal: 29.12..2022 (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment a-b-c ) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

 

İlgilenen danışmanlar 29.12.2022 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla satinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested advisors are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of  29.12.2022 Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ekler:

İndirmek için tıklayınız – Click to download

a) Yasal danışman teklif formu

b) Mali Müşavir hizmet alımı teklif formu

c) Süpervizör hizmet alımı teklif formu

 

About mkalem

Check Also

Mavi Kalem Çocuklar İçin Kit Alımı Teklif Çağrısıdır! Kits For Children Purchase Call For Proposal!

Mavi Kalem Çocuklar İçin Kit Alımı Teklif Çağrısıdır!  Kits For Children Purchase Call For Proposal! ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir