Cumartesi , Haziran 15 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / ULAŞIM VE KONAKLAMA HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISI

ULAŞIM VE KONAKLAMA HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISI

mavi-kalem-logo-01

MAVİ KALEM

ULAŞIM VE KONAKLAMA HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

TRANSPORTATION AND ACCOMMODATION SERVICE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date; 17/01/2020

Kapanış Tarihi / Closure Date: 17/02/2020 —  Saat / Hour 17:30

İhale Türü / Tender Type: -Kapalı zarf usulü  / Sealed Tender

İhale No / Tender No: İH0001/17012020-MK

* İş bu Teklif Çağrısı 8 (sekiz) sayfa çağrı metni ve 4 (dört) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in 8 (Eight) page call for proposal text and 4 (four) appendices.

 

EKLER (İndirmek için üzerine tıklayınız)

EK A – İdari Şartname

EK B – Teknik Talep formu-İH0001-17012020-MK

EK C- Finansal Teklif formu-İH0001-17012020-MK

EK-D – Tedarikçi Kayıt Formu

 

 

İhale  Detayları / Tender Details :

Acentalık Hizmet Türleri Talep Adedi(1 yıllık)
İç Hat Uçak Bilet Alımı Max 100 adet
Dış Hat Uçak Bilet Alımı

 

Max 2 adet
Diğer Ulaşım Hizmetleri Max 2 adet
Konaklama Hizmeti Max 50 adet

     Önemli Şart:

Yukarıdaki adetler 1 yıllık yaklaşık miktarlar bir önceki yıl baz alınarak alımı öngörülen adetlerdir.1 yıllık öngörülen alımlar gerçekleşmesini Mavi Kalem kesinlikle taahhüt etmez ve gerçekleşmeme durumunda cezai durum söz konusu olamaz. Mavi Kalem kazanan tedarikçiyle sözleşme tarihinden itibaren geçerli 1 yıllık çerçeve sözleşme yapacaktır. Çerçeve sözleşme alımı yapılacak hizmetin birim bedelini belirleyecek olup, İhale toplam tutarı veya alım adedi kadar alım yapılacağının taahhüdünü kesinlikle vermez.

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

 • ŞARTLAR /Conditions :

 

Mavi Kalem tüm projelerini kapsayan teklif çağrısıdır. / This is the call for proposals by Mavi Kalem for all projects.

 

Mavi Kalem işbu Teklif Talebi ihale belgesini alan ve ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, Ulaşım ve Konaklama hizmetleri alımı işi için teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

Mavi Kalem Assocation invites all companies interested to submit a proposal :

Which have the tender form for  this proposal request, meet the relevant criteria, are subject to  the Turkish tax code ,  have adequate capacity  for the transportation and accomodation service procurement

ÖNEMLİ: İdari Şartname/Gereklilikler işbu belgenin A ekinde detaylı olarak belirtilmiştir.

*Admin conditions / Necessities are indicated in detail in the attachment A of  this document.

Bu Teklif Talebinin ve eklerinin kapsamlı bir şekilde okunması şiddetle önerilir. Bu belgede belirtilen prosedürlere uyulmaması değerlendirme sürecinden diskalifiye olmakla sonuçlanabilir. / We strongly advice you to read in detail this proposal request and its attachments. If  you dont comply with  the procedures of this document , your proposal can be  eliminated.

Not: İşbu belge hiçbir şekilde firmanızla sözleşme yapma teklifi olarak yorumlanamaz./ This document can by no means be seen as an award proposal.

 • TALEP BİLGİLERİ /:
 • Talep Belgeleri / Request Forms

Aşağıdaki ekler işbu İhale Teklif Davetinin ayrılmaz birer parçasıdır:

The below attachments are Essential parts of the biding offer(invitation)

Ek A:       İdari Şartmane / Admin Conditions

Ek B:       Teknik Teklif Formu / Technical Proposal Form

Ek C:       Finansal Teklif Formu / Financial Proposal Form

Ek D:       Tedarikçi Kayıt Formu / Provider Registration Form

2.2           Doğrulama/Confirmation

Aşağıdaki hususlarda satinalma2@mavikalem.org adresine e-maille dönüş yaparak işbu Teklif Talebini aldığınızı bildirmenizi rica ederiz:

Please İnform us that you have received the request form by e-mail (satinalma2@mavikalem.org) about the below matters .

* Bu teklif talebini aldığınızın teyidi/this confirms that we have received the request form

* Teklifte bulunup bulunmayacağınız/ Whether you submitted an offer

Önemli:

Yukarıda talep edilen bilgileri göndermemeniz teklifinizin değerlendirmeden çıkarılmasıyla sonuçlanabilir.

If you don’t send the requested information  in the previous  paragraph, the propasal will not be evaluated

2.3           Netleştirme Talepleri / Clarification Requests

İsteklilerin işbu Teklif Talebine ilişkin herhangi bir açıklama isteğini aşağıdaki adrese

e-mail atarak iletmeleri gerekmektedir:  satinalma2@mavikalem.org 

If the provider wants a detailed explanation about the proposal request , they can e-mail  to: satinalma2@mavikalem.org 

Soruların alınması için son tarih 17.30 yerel saat (GMT+3), 24.01.2020 şeklindedir

The deadline for questions is  5:30 pm (GMT+3) , 24.01.2020 [dd.mm.yy]

Mavi Kalem alınan soruları derleyecektir ve sorgulama kapanış tarihinden kısa bir süre sonra soruları yanıtlamayı planlamaktadır. Mavi Kalem kendi takdiriyle bazı sorulara verdiği yanıtı kopyalayarak tek seferde tüm diğer davetli isteklilere gönderebilir.

Mavi Kalem will  gather all questions and answer them after  the above  question deadline. If Mavi Kalem wishes , it can copy paste some answers and reuse them for  other bidders.

2.4           Teklif / The proposal

Teklifiniz Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır/The proposal will be prepared in Turkish  and English.

Lütfen teklifinizi size verilen Ekleri kullanarak gönderin. İstenilen formatlara uymayan teklifler dikkate alınmayabilir. Please send your proposal  by using the attachments  that  you have received. The proposals cannot be considered If they are not in the right format.

Önemli/İmportant Note:

Teklifinizin kopyalarını, yazışmalarda doğrudan sorumlu alıcıya veya  e-posta adresinden başka bir Mavi Kalem personelinin dikkatine sunmak teklifin diskalifiye edilmesine neden olacaktır.

Lütfen teklifinizi doğrudan bu Teklif Talebinin 2.6 numaralı “Teklif Gönderimi” kısmında belirtilen adrese gönderin.

Teklifiniz aşağıdaki iki belgeden oluşacaktır:

– Teknik Teklif

– Finansal Teklif

2.4.1       Teknik Teklifin İçeriği

Teknik teklife hiçbir fiyat bilgisi dahil edilmemelidir. Buna uyulmaması diskalifiye olma riskine tabidir. Teknik teklifler gerekli olan tüm bilgileri içermelidir.

Mavi Kalem’in talep ettiği hizmetlerin Referans Şartları Ek A‘da yer almaktadır. Teknik teklifiniz kısa ve öz şekilde sunulmalı ve sınırlayıcı olmamak üzere aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde, aşağıdaki sıraya göre yapılandırılmalıdır:

Şirketin / kurumun / kuruluşun tanımı ve vasıfları;

Şirketiniz / kurumunuz / kuruluşunuzun aşağıdaki belgelerle kısa bir tanımı:

 • Kuruluş yılı
 • Birden fazla konumu olan bir şirketse, merkez konumunu belirtin
 • Kurumunuzun hizmet sağlama kapasitesinin açıklaması
 • Kurumunuzun bu hizmetlerdeki deneyiminin açıklaması
 • Şirketiniz / kurumunuz / kuruluşunuzun Finansal Kapasitesi
 • Referans Listesi / Referans Mektupları
 • Şirketin Vergi Levhası
 • Vergi borcu yoktur yazısı
 • Şirketin son 3 yıllık mali raporu
 • İmza sirküsü yetkilisi beyanı
 • Ticari sicil gazetesi

                   – Hizmet gereksinimlerini anlama, önerilen yaklaşım ve çözümler ;

Görev tanımına ilişkin yorum ve öneriler, şirketinizin görev tanımına yanıt verme şekline ilişkin detaylı açıklamanız:

 • Kurumunuzun Ek A’da belirtilen Mavi Kalem Hizmet Şartları ile uyumlu olduğunu onaylayan mektup
 • Ek B Teknik Teklif Formu – Eksiksiz olarak doldurulmuş / kaşelenmiş / imzalanmış şekilde
 • Teknik Teklif Formuna ekli destekleyici belgeler
 • Kurumunuzun hizmeti sağlama kapasitesinin açıklaması
 • Kurumunuzun bu hizmetlerde deneyiminin açıklaması
 • Teklif Edilen Çalışma planı

 

 

       -Tedarikçi Kayıt Formu:

Teknik teklifiniz ile birlikte Tedarikçi Kayıt Belgelerini göndermeniz gerekmektedir (Ek D)

 

2.4.2       Finansal Teklifin İçeriği

İmzalı, kaşeli ve doldurulmuş Finansal Teklifiniz Türk Lirası (TL)  biriminde olmalıdır.

Finansal Teklif, sağlanacak olan tüm hizmetleri kapsamalıdır (fiyat “her şey dahil” olmalı).

Finansal Teklif, Finansal Teklif Formuna (Ek C) göre gönderilecektir. Farklı bir fiyat yapısı olan teklifler kabul edilmeyebilir.

Fiyatlar KDV ve tüm diğer ilgili vergiler dâhil olarak verilecektir.

Teklifinizin gönderim son tarihinden itibaren [90] gün boyunca geçerli tutmanız talep edilir.

Mavi Kalem bu süre içerisinde bir şirket seçmek için azami gayreti gösterecektir. Mavi Kalem standart ödeme koşulları,  tatmin edici uygulama ve belgelerin alımından itibaren 30 gün şeklindedir. İlgili teklif hazırlama ve sözleşme üzerinde müzakere etme masrafı iade edilemez ve görevlendirmenin doğrudan bir maliyeti olarak dâhil edilemez.

2.5           Teklif Değerlendirme:

 

2.5.1       Tedarikçi Kaydı:

Tedarikçilerin EK-D Tedarikçi kayıt formuna girdiği veriler temel alınarak ihale için  uygunluğu soruşturulur.

 • Teknik ve Finansal değerlendirme:

Bu projenin verilmesi için Mavi Kalem Derneği, alınan tekliflerin seçimini düzenleyen değerlendirme kriterlerini belirlemiştir. Değerlendirme teknik ve finansal esasa göre yapılacaktır. Her bir bileşene verilen yüzde aşağıdaki şekilde önceden belirlenir:

Teknik teklif diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki kriterler ve yüzde dağılımı kullanılarak değerlendirilecektir: 1000 şeklindeki toplam skorun %[60] ‘ı.

Not: Birleşik Skor teknik ve finansal tekliflerin yüzde dağılımına göre hesaplanacaktır.

# Teknik Değerlendirme Kriter Puanları Alınabilen Maksimum Puanlar
1 KURUMUN KAPASİTESİ / NİTELİĞİ 225 Puan
Kurum Kapsamı 75 Puan
Kurum deneyimi 75 Puan
Gerekli kayıt belgelerinin mevcut olması 75 Puan
2 PROJE TEKLİF KALİTESİ 300 Puan + Geçme / Kalma Kriterleri
Hizmet Yeterliliği 75 Puan
İstenilen Ulaşım ve Konaklama Tedarik İmkanları 75 Puan
Teklif Edilen Proje Ekibi 150 Puan + Geçme / Kalma Kriterleri
3 ZAMAN YÖNETİMİ 75 Puan + Geçme / Kalma Kriterleri
Mavi Kalem’in  Zaman Cetveline genel uygunluk Geçme / Kalma Kriterleri
Proje Rezervasyon  İş Planı 75 Puan
Alınabilen Toplam Puan: en az %60 skorla = 360 600 Puan

Finansal teklif diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki kriterler ve yüzde dağılımı kullanılarak değerlendirilecektir: 1000 şeklindeki toplam skorun %[40] ‘ı.

Azami puan, açılan ve davet edilen firmalara kıyasla en düşük fiyatlı teklife verilecektir. Tüm diğer fiyat teklifleri en düşük fiyata ters orantılı olarak puan alacaktır, örneğin [toplam Fiyat Bileşeni] x [en düşük TL] \ [diğer TL] = diğer tedarikçinin Fiyat Bileşeni puanı.

 • Tekliflerin Gönderimi:

Teklifler firmanızı net olarak tanımlayan resmi antetinizi taşımalıdır. Teklifler posta ile Mavi Kalem Derneği İstanbul Merkez Ofis’e veya aynı adrese elden teslim edilerek ; İlk zarf “Teknik Teklif” ibaresini ve ikincisi de “Finansal teklif” olarak işaretlenmiş bir dış ve iki iç zarf halinde mühürlü olacak şekilde ; Mavi Kalem satın alma bölümüne ulaştırılır.

İki zarf prensibine uyulması gerekmektedir ve aksi takdirde tekliflerin diskalifiye olmasına neden olabilir.

 

Teklif Gönderimi Son Tarihi:  17.02.2020 —  Saat / Hour 17.30

Posta ile : Mavi Kalem  Derneği İstanbul Merkez Ofisi ; Yavuz Sultan Selim mah. Cibali cad.  No: 31 Fatih İstanbul

ÖNEMLİ:

Bu tarihten sonra alınan veya başka bir Mavi Kalem Derneği adresine gönderilen teklifler reddedilebilir. Mavi Kalem Derneği kendi takdiriyle eşzamanlı olarak tüm muhtemel isteklilere bildirimde bulunmak suretiyle teklif gönderme son tarihini uzatabilir.

Gönderinizin son tarih öncesinde doğru şekilde alınmış olduğunu doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Gönderim zarfınızda aşağıdakileri belirtiniz:

 • Teklif/İhale No: İH0001/17012020-MK
 • Firmanızın adı ve her bir zarfın içindeki belgelerin başlığı, yani Teknik Teklif veya Finansal Teklif

Mavi Kalem Derneği teklifte belirtilmeyen bilgileri bulmaktan veya tespit etmekten sorumlu değildir. Bu bakımdan yeterli bilginin temin edilmesini sağlamak açısından istekli, teklifin bir parçası olarak teklifinin anlaşılmasına yardımcı olacağını düşündüğü ekstreler ve açıklamalar gibi açıklayıcı materyalleri ve diğer gerekli bilgileri temin edecektir.

ÖNEMLİ:

Yalnızca tedarikçinin teklifinin teknik kısmı testi geçer ve Mavi Kalem Derneği tarafından teknik spesifikasyonlara uygun olduğu kabul edilirse Finansal teklif değerlendirme için açılır.

2.7           Teklifin Kabulü:

Mavi Kalem Derneği teklifinizin tümünü veya bir kısmını kabul etme hakkını saklı tutar.

Mavi Kalem Derneği kendi takdiriyle, ihaleyi verirken teklif edilen içerikte artış veya azaltma yapabilir ve gönderilen fiyatta önemli bir değişiklik beklemez. Sözleşme süresinde bu tür bir artış veya azalma, Hizmet Siparişlerinin sonlandırılmasının bir parçası olarak başarılı istekliyle görüşülür.

Mavi Kalem Derneği kendi takdiriyle tüm muhtemel tedarikçilere yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle teklif gönderme son tarihini uzatabilir. Son başvuru tarihinin uzatılması, kendi takdiriyle veya bir muhtemel tedarikçinin talep ettiği bir netleştirmeye yanıt olarak Mavi Kalem Derneği tarafından hazırlanan talep belgelerinde yapılan bir değişikliğe eşlik edebilir.

Mavi Kalem Derneği’nin teklifte bulunan firmalardan birini seçmekle yükümlü olmadığını ve en düşük fiyatı sunan firmayı seçeceğini herhangi bir şekilde taahhüt etmediğini unutmayın. Ayrıca, ihale tüm gereksinimlere en uygun ve ekonomi, verimlilik ve paranın en iyi karşılığı değer de dahil olmak üzere Mavi Kalem Derneği’nin genel prensiplerine uygun kabul edilen teklife verilecektir.

 

2.8           Siparişlerin Para Birimi ve Ödeme Koşulları:

İşbu Teklif Talebi neticesinde verilen bir Satın Alma Siparişi , teklif para birimi cinsinde verilecektir. Ödeme Hizmet Alımı Genel Koşullarına göre, siparişin düzenlendiği para biriminde yapılacaktır. Ödemeler, ilgili Mavi Kalem Derneği sözleşme yetkilisi/ilgilisi tarafından işlemlerin başarıyla tamamlandığının teyit edilmesi üzerine başlatılacaktır. Sözleşme süresince sipariş formuyla parçalar halinde verilen ulaşım ve konaklama hizmeti teslimi yapıldıktan ve fatura karşılığı 30 takvim günü içerisinde ödenir. BU İŞ İÇİN ÖN ÖDEME YAPILMAZ.

2.9           Hizmet Alımı Sözleşme Genel Koşulları:

Sözleşme düzenlenmesine gerek duyulmayan hallerde iş bu teklif çağrısı  ve ekleri sözleşme yerine geçer.

İstekli bu şartları ve koşulları kabul ettiğini yazılı olarak teyit etmeli ve teklif çağrısının her sayfasını da imzalayıp kaşeleyerek teknik zarfın içine muhakkak eklemelidir.

2.10. MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır.

 1. c) Finansal ve Teknik teklif formlarına uygun olmayan teklif verilemeyecektir. İdari ve Teknik teklif formları(Ek-B ve Ek-C) bir bütün olup, iki şartname arasındaki farklılıklarda Mavi Kalem lehine olan hüküm esas alınacaktır.
 2. d) Mavi Kalem dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
 3. e) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.
 4. h) MAVİ KALEM; İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ KABUL ETMEYECEKTİR.

EKLER (İndirmek için tıklayınız)

EK A – İdari Şartname

EK B – Teknik Talep formu-İH0001-17012020-MK

EK C- Finansal Teklif formu-İH0001-17012020-MK

EK-D – Tedarikçi Kayıt Formu

About mkalem

Check Also

Mavi Kalem 3+1 Araç Kiralama Hizmet Alımı Teklif Çağrısıdır! 3+1 Car Rental Service Procurement Is An Call For Proposals!

Mavi Kalem 3+1 Araç Kiralama Hizmet Alımı Teklif Çağrısıdır! 3+1 Car Rental Servıce Procurement Is ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir